本文へジャンプ
 1. sabaijaiconsulting homeHome
 2. ภาษาไทย
 3. คำศัพที่บริษัทญี่ป

สอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับคนไทยที่อยากทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น

อยากทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นแต่....ไม่รู้คำศัพท์

สวัสดีครับ เว็บไซต์นี้จะแนะนำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นให้สำหรับใช้ในออฟฟิศครับ
ถ้าเรียนจากหนังสืออาจจะไม่พอเพราะว่าบางคำไม่ค่อยใช้ในบริษัท แต่คำศัพท์ข้างล่างนี้ใช้บ่่อยในที่ทำงานแน่นอน
ถ้าจำคำศัพท์ได้เยอะๆเงินเดือนขึ้นแน่นอน

Japanese
Thai(ความหมาย)
English(ความหมาย)
(ตัวหนังสือ)
(ตัวหนังสือHiragana)
(อ่าน)
ビザ びざ บิซ่า วีซ่า Visa
書類 しょるい โชะรุย เอกสาร Document
新規 しんき ชินคิ ใหม่ novelty
延長 えんちょう เอ็นโจ การต่อ(เวลา),ขยาย extension
申請 しんせい ชินเซอิ การสมัคร,การยื่นขอ application
登記謄本 とうきとうほん โคคิโทฮง ทะเบียนบ้าน official copy of the company
戸籍謄本 こせきとうほん โคะเซะคิโทฮง สําเนาทะเบียนบ้าน  official copy of the family register
社判 しゃばん ชะบัง ตราประทับของบริษัท company seal
株主 かぶぬし คาฟุนุชิ ผู้ถือหุ้น stock holder
本社 ほんしゃ โฮนชะ บริษัทแม่ Head office
支店 してん ชิเท็ง สาขา Head office
取締役 とりしまりやく โทะริชิมะริยะคุ กรรมการ director
代表者 だいひょうしゃ ไดเฮียวชะ ผู้แทน representative,deputy
サイン権者 さいんけんしゃ ซะอินเค็งชะ ผู้มีอำนาจเซนต์ authorized person
定款 ていかん เทอิคัง ข้อบังคับของบริษัท the articles of an association
業務内容 ぎょうむぶ เกียวมุไนโชะ ฝ่ายปฏิบัติการ detail of bussiness
会議 かいぎ ไคกิ ประชุม meeting
議会召集 ぎかいしょうしゅう กิไคโชชู เรียกประชุม assemble
委任状 いにんじょう อินินโจ หนังสือมอบอำนาจ commission
代行 だいこう ไดโค ผู้แทน acting as agent
郵便 ゆうびん ยูบิง ไปรษณีย์ postal service
特別 とくべつ โทะคุเบะสึ พิเศษ special
通常 つうじょう ซือโจ โดยทั่ว ๆ ไป,ปกติ ordinary
登記 とうき โทคิ การขึ้นทะเบียน,การจดทะเบียน registration
住所 じゅうしょ จูโชะ ที่อยู่ adress
健康診断 けんこうしんだん เค็งโคชินดัน การตรวจสุขภาพ certificate of health
卒業証明 そつぎょうしょうしょ โซะสึเกียวโชโชะ ใบประกาศนียบัตร certificate of graduation
報告書 ほうこくしょ โฮโคะคุโชะ รายงาน (เอกสาร) report
会計 かいけい ไคเค การคิดเงิน accounting
源泉徴収票 げんせんちょうしゅう เก็งเซ็นโชชู ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย with holding tax
給料 きゅうりょう คิวเรียว เงินเดือน salary
前貸し金 まえがしきん มะเอะกะชิคิง กู้เงินล่วงหน้า cash advance 
家賃 やちん ยะจิง ค่าเช่าบ้าน room fee
請求書 せいきゅうしょ เซคิวโชะ ใบแจ้งหนี้ invoice
見積り みつもり มิสึโมะริ การเสนอราคา Quotation
税務署 ぜいむしょ เซมุโชะ สำนักงานสรรพากร revenue department
所得税 しょとくぜい โชะโทะคุเซ ภาษีเงินได้ personal income tax
納税証明書 のうぜいしょうめいしょ โนเซ็นโชเมอิโชะ ใบผ่านภาษี certificate of tax payment
法人税 ほうじんぜい โฮจินเซ ภาษีเงินได้นิติบุคคล company income tax
社会保険 しゃかいほけん ชะไคโฮะเก็ง ประกันสังคม social security insurance
社会保険事務所 しゃかいほけんじむしょ ชะไคโฮะเก็งจิมุโชะ สำนักงานประกันสังคม social security office
雇用主 こようぬし โคะโยนุชิ นายจ้าง an employer
労働者 ろうどうしゃ โรโดโชะ ลูกจ้าง an employee
就業規則 しゅうぎょうきそく ชูเกียวคิโซะคุ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน office regulations
労働時間 ろうどうじかん โรวโดจิคัง ชั่วโมงการทำงาน Working hours
残業 ざんぎょう ซังเกียว การทำโอที overtime
警告 けいこく เคโคะคุ คำตักเตือน warning
警告書 けいこくしょ เคโคะคุโชะ หนังสือตักเตือน warning notice
警告しても聞かない けいこくしてもきかない เคโคะคุชิเทะโมะคิคะไน เตือนก็ไม่ฟัง no heed to advice or warning
定年退職 ていねんたいしょく เทเน็งไตโชะคุ เกษียณ; retirement (at the age limit)
労働省 ろうどうしょう โรโดโช กระทรวงแรงงาน Ministry of Labour
著作権 ちょさくけん โจะซะคุเค็ง ลิขสิทธิ์ copyright
意匠権 いしょうけん อิโชเค็ง ลิขสิทธิ์ของแบบ Design right
特許使用料 とっきょしようりょう โทคเคียวชิโยเรียว ค่าใช้สิทธิบัตร royalty of patent right
小切手 こぎって โคะคิสเตะ เช็ค cheque
振込み ふりこみ ฟุริโคะมิ การโอนเงินเข้าบัญชี bank transfer
銀行 ぎんこう คิงโค ธนาคาร bank
手数料 てすうりょう เทะซูเรียว ค่าธรรมเนียม,ค่าดำเนินการ servise fee
国手数料 くにてすうりょう คุนิเทะซูวเรียว ภาษีให้รัฐบาล government fee
税関 ぜいかん เซคัง ศุลกากร customs
輸入 ゆにゅう ยูนิว การนำเข้าสินค้า import
輸出 ゆしゅつ ยูจูสึ การส่งออกสินค้า export
送金 そうきん โซวคิน โอนเงิน,ส่งเงิน bank transfer
変更 へんこう เฮนโค เปลี่ยน change
陸路 りくろ ริคุโระ การสัญจรทางบก go by car
空路 くうろ คูโระ การสัญจรทางอากาศ go by air
依頼者 いらいしゃ อิไรชะ อย่างสมัครใจ client
原本 げんぽん เก็งโบง ต้นฉบับ original 
コピー こぴー โคะปี้ การถ่ายเอกสาร copy
契約書 けいやくしょ เค็งยะคุโชะ หนังสือสัญญา contract
記帳 きちょう คิโชว การกรอกบัญชี registry; entry
両替 りょうがえ เรียวกะเอะ แลกเงิน exchange
名刺 めいし เมชิ นามบัตร name card
電話 でんわ เด็งวะ โทรศัพท์  telephone
不手際 ふてぎわ ฟุเท็งกิวะ ทำผิด clumsiness
訴訟する そしょうする โซะโชสุรุ ความไม่พอใจ  
不服 ふふく   ความไม่พอใจ objection
男性 だんせい ดันเซ ผู้ชาย male/man
女性 じょせい โจะเซ ผู้หญิง woman
本人 ほんにん โฮนนิน เจ้าตัว self
経験者 けいけんしゃ เคเค็งชะ ผู้มีประสบการณ์  experienced person
経験 けいけん เคเค็งชะ ประสบการณ์ experience
物価 ぶっか บุคคะ ราคาสินค้า price 
生活費 せいかつひ เซคะสึฮิ ค่าครองชีพ cost of living 
支払い しはらい ชิฮะไร การชำระเงิน payment
決済 けっさい เค็กไซ การชำระเงินที่ค้างชำระ,การล้างหนี้ liquidation
返信 へんしん เฮ็นชิน การตอบกลับจดหมาย reply
回答 かいとう ไคโท คำตอบ answer
期限 きげん คิเก็ง ช่วงเวลาที่กำหนด a period,a term
納期 のうき โนคิ กำหนดเวลาในการชำระ,กำหนดส่งมอบ the date [time] of delivery
納期遅れ のうきおくれ โนคิโอะคุเระ ส่งช้ากว่ากำหนด the date [time] of delivery
納期遵守 のうきじゅんしゅ โนคิจูนชุ ส่งมอบตามกำหนด on-time delivery
納期遵守率 のうきじゅんしゅりつ โนคิจูนชุริสึ อัตราการส่งมอบตามกำหนด on-time delivery rate
納入 のうにゅう โนนิว ส่งให้,มอบให้ delivery
出荷 しゅっか ชิคคะ ส่งมอบสินค้า shipping; outgoing freight; forwarding
貸借対照表 たいしゃくたいしょうひょう ไทชะคุไทโชเฮียว งบดุล Balance Sheet
損益計算書 そんえきけいさんしょ โซนเอะคิเคซังโชะ งบกำไรขาดทุน Income Statement
試算表 しさんひょう ชิซังเฮียว งบทดลอง Trial Balance
貸方票 かしかたひょう คะชิคคะตะเฮียว ใบลดหนี้ Credit Note
借方票 かりかたひょう คะริคะตะเฮียว ใบเพิ่มหนี้ Debit Note
不良債権 ふりょうさいけん ฟุเรียวไซเค็ง หนี้สูญ Bad Debt
上半期 かみはんき คะมิฮังคิ ครึ่งปีแรก the first half year
下半期 しもはんき ชิโมะฮังคิ ครึ่งปีหลัง the last half year
キャッシュフロー きゃっしゅふろー เคียชชูฟุโร กระแสเงินสด Cash Flow
売上 うりあげ อุริอะบะ ยอดขาย amount sold
原価 げんか เค็งคะ ต้นทุน cost price
卸値 おろしね โอะโระชิเนะ ราคาขายส่ง wholesale price
収入 しゅうにゅう ชูนิว รายรับ income
支出 ししゅつ ชิชุสึ รายจ่าย expenses
利益 りえき ริเอะคิ เงินเข้า profit
仕入 しいれ ชิอิเร ราคาซื้อเข้า stock
在庫 ざいこ ไซโค งานที่คั่งค้าง backlog
売掛金 うりかけきん อุริคะเคะคิน ลูกหนี้การค้า accounts receivable
買掛金 かいかけきん ไคคะเคะคิน เจ้าหนี้การค้า accounts payable
仮払い かりばらい คะริบะไร เงินสำรองจ่าย a temporary payment
報酬 ほうしゅう โฮชูว การตอบแทน,ค่าเสียเวลา reward
監査 かんさ คังซะ การตรวจสอบ inspection
累計 るいけい รุยเค รวมยอด the total
借用契約 しゃくようけいやく ชะคุโยเคยะคะ สัญญาเช่า contract of rent
デポジットを払う でぽじっとをはらう เดะโปชิสโตะ โอะ   วางมัดจำ deposit
元本 がんぽんく กัมโบงคุ ต้นเงิน principal
減価償却 げんかしょうきゃく เค็งคะโชเคียะคุ ตัดหนี้สูญ depreciation
仮払金 かりばらいきん คะริบะไรคิน เงินสำรองจ่าย temporary advance
積立金 かつみたてきん คะสึมิตะเทะคิน เงินสำรองพิเศษ Reserve
予算 よさん โยะซัง งบ,งบบัญชี,งบประมาณ the budget
貸倒引当金 かしだおれひきあてきん คะชิดะโอะเระฮิคิ เงินสำรองหนี้สูญ allowance for doubtful accounts
貸付 かしつけきん คะชิสึเค็งคิน การให้ยืม loan
不良債権 ふりょうさいけん ฟุเรียวไซเค็ง หนี้เสีย a bad debt
運転資金 うんてんしきん อุนเท็งชิคิน เงินหมุนเวียน working capital
配当金 はいとうきん ไฮโทคิน เงินปันผล dividend
配当 うんてんしきん อุนเท็งชิคิน ส่วนแบ่ง share
補助金 ほじょきん โฮโจะคิน เงินอุดหนุน grantinaid
基本給 きほんきゅう คิโฮนคิว เงินเดือนพื้นฐาน base pay
初任給 しょにんきゅう โชนินคิว เงินเดือนขั้นต้น initial salary
交通費 こうつうひ โคซือฮิ ค่าเดินทาง traveling expenses
退職金 たいしょくきん ไทโชะคุคิน เงินออกจากตำแหน่ง retirement allowance
損害保険料 そんがいほけんりょう โซนไกโฮเค็งเรียว เบี้ยประกันอุบัติเหตุ damage claim
健康保険料 けんこうほけんりょう เค็งโคโฮะเค็งเรียว ค่าเดินทาง health insurance premium
社会保険料 しゃかいほけんりょう ชะไคโฮเค็งเรียว ประกันสังคม social security
火災保険料 かさいほけんりょう ไคไซโฮเก็งเรียว ประกันอัคคีภัย fire alarm 
罰金 ばっきん ฮัคคิน ค่าปรับ fine
需要 じゅよう จูโย ความต้องการ requirement
連絡 れんらく เร็นระคุ การติดต่อ connection
相談する そうだんする โซดันซุรุ ปรึกษา consult
理解する りかいする ริไคซุรุ เรื่อง,เข้าใจ comprehend
分かった わかった วะคัตตะ เข้าใจ understood
分からない わからない วะคะระไน ไม่เข้าใจ do not understand
できそう?   เดะคิโซ น่าจะทำได้? seems possible
できない   เดะคิไน ไม่สามารถทำได้ impossible
ありえない   อะริเอะไน เป็นไปไม่ได้ impossible
無理 むり มุริ ไม่มีเหตุผล,เป็นไปไม่ได้ impossible
はじめまして   ฮะจิเมมะชิเตะ ยินดีที่ได้รู้จ้ก How do you do?
ちょっと待って ちょっとまって ชอตโตะมัตเตะ กรุณารอสักครู่ just a minute
継続する けいぞくする เคโซะกุซุรุ ดำเนินต่อไป carry on
維持する いじする อิจิสุรุ รักษา retain
品質保証 ひんしつほしょう ฮิงชิสึโฮโช การประกันคุณภาพ QA
保証契約 ほしょうけいやく โฮโชเคยะคุ สัญญาค้ำประกัน guaranty
点検 てんけん เท็งเค็ง ตรวจสภาพ patrol
修繕 しゅうぜん ชูเซ็น การซ่อมบำรุง repair
修正項目 しゅうせいこうもく ชูเซโคโมะคุ รายการปรับปรุง modification
販売員 はんばいいん ฮัมไบ ผู้ขาย sales staff
民間 みんかん มินคัง เอกชน private
公共 こうきょう โคเคียว สาธารณะ public
代理店 だいりてん ไดริเท็ง บริษัทตัวแทน agency
販売代理店 はんばいだいりてん ฮัมไบไดริเท็ง ร้านผู้แทนจำหน่าย sales agent
フランチャイズ ふらんちゃいず บุรันชะอิสุ สัมปทาน franchise
販売ルート はんばいるーと ฮัมไบรุโตะ สายการจำหน่าย a marketing route
生産ライン せいさんらいん เซซังไรอิน สายการผลิต production line
機会 きかい คิไค โอกาส chance
応募 おうぼ โอะโบะ การรับสมัคร subscription
求人 きゅうじん คิวจิน รับสมัครคนงาน a job offer
基礎学力 きそがくりょく คิโซะกะคุเรียะคุ พื้นความรู้ basic scholastic achievement
発表 はっぴょう ฮัปเปียว ประกาศ announcement
感想 かんそう คังโซ ความคิดเห็น impressions
疑問 ぎもん กิมน สงสัย question
知識 ちしき จิชิคิ ความรู้ knowledge
皆様 みなさま มินะสะมะ ทุกท่าน everyone
本人の意思 ほんにんのいし โฮงนินโนอิชิ ความสมัครใจ Intention of the person
誠実 せいじつ เซจิสึ ความจริงใจ sincerity
出向社員 しゅっこうしゃいん ชุปโคชะอิน พนักงานที่ย้าย transferring employee
同僚 どうりょう โดเรียว เพื่อนร่วมงาน colleague
比較 ひかく ฮิคะคุ เปรียบเทียบ comparison
自己紹介 じこしょうかい จิโคะโชไก แนะนำตัว introduction oneself
広告 こうこく โคโคะคุ โฆษณา advertisement
記載 きさい คิไซ ระบุ mention
記録する きろくする คิโรคุสุรุ ลงบันทึก notes
責任を持つ せきにんをもつ คิเซะนิน โอะ โมะสึ รับผิดชอบ to be responsible for
改善 かいぜん ไคเซ็น ปรับปรุง improvement
防止 ぼうし โบชิ ป้องกัน prevention
逆境 ぎゃっきょう เกี๊ยะเคียว อุปสรรค adversity
企業イメージ きぎょういめーじ คิเกียวอิเมชิ จินตภาพบริษัท corporate image
素材 そざい โซไซ วัตถุดิบ material
資材 しざい ชิไซ วัสดุ materials
購買 こうばい โคไบ จัดซื้อ buy
配達 はいたつ ไฮตะสึ การขนสินค้า delivery
配達人 はいたつにん ไฮตะสินิน ผู้นำส่ง deliveryman
現実 げんじつ เค็งจิสึ ข้อเท็จจริง reality
番号札 ばんごうふだ บังโคฟุดะ ลำดับหมายเลข number ticket
歩留まり ぶどまり บุโดมะริ ส่วนประโยชน์ที่ได้รับ yield
効率 こうりつ โคริซึ ประสิทธิภาพ efficiency
段取り だんどり ดันโดริ การเตรียมการ plans
状況次第 じょうきょうしだい โจเคียวชิได แล้วแต่เหตุการณ์,ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ circumstantial evidence
商工会議所 しょうこうかいぎじょ โชโคไคกิโจ หอการค้า Chamber of Commerce and Industry
目標 もくひょう โมะคุเฮียว ความประสงค์ objective
手順 てじゅん เท็งจูน กรรมวิธี process
正式書類 せいしきしょるい เซชิคิโชะรุย เอกสารฉบับจริง official announcement
受取書,承認書類 じゅりょうしょう,しょうにん จุเรียวโชะ เอกสารตอบรับ acknowledgement
秘密書類 ひみつしょるい ฮิมิสึโชะรุย เอกสารปกปิด confidential document
公文書 こうぶんしょ โคบุงโชะ เอกสารราชการ an official document
権利証書,所有権証明書 けんりしょう,しょゆうけんしょうめいしょ เค็งริโช เอกสารสิทธิ์ certificate of ownership
パンフレット ぱんふれっと ฮัมบุเรตโตะ โบรชัวร์ brochure
情報,資料,データ じょうほう,しりょう、でーた โจโฮ,ชิเรียว,เดต้า ข้อมูล  data,information,document
欠点,短所 けってん、たんしょ เค็คเท็ง, ทันโชะ ความมัวหมอง faults